GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. - Homepage

Spracovaní osobných údajov

Informácie o spracovaní osobných údajov
V APLIKÁCII GOLFERIS MARKET

Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť ako prevádzkovateľ: 
názov: Golfový klub z.s.
ID:
sídlo:
XXX, so sídlom na adrese XXX (ďalej len "správca"),
ktorá vás týmto informuje o spracovaní vašich osobných údajov. 
Tento dokument obsahuje podrobné informácie o spracúvaní vašich osobných údajov Prevádzkovateľom v zmysle článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len "GDPR"), najmä:

aké osobné údaje o vás správca spracúva;
na aký účel a ako dlho prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje;
aké máte práva a ako ich môžete uplatniť.

Prehľad základných pojmov
V záujme prehľadnosti nižšie uvádzame stručný prehľad základných pojmov, ktoré sa vzťahujú na spracúvanie osobných údajov, v súlade s ich definíciou podľa GDPR:

Osobné údaje - akékoľvek informácie o fyzickej osobe (dotknutej osobe, v tomto prípade o členoch Prevádzkovateľa), na základe ktorých je dotknutá osoba identifikovaná alebo identifikovateľná, či už priamo (zo samotných údajov) alebo nepriamo (v spojení s inými údajmi, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii), napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo jeden či viac konkrétnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.

Spracúvanie osobných údajov - akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už automatizovanými alebo neautomatizovanými postupmi, ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, používanie, zverejňovanie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné zverejňovanie, zosúlaďovanie alebo kombinovanie, obmedzovanie, vymazávanie alebo likvidácia.

Prevádzkovateľ - Prevádzkovateľ je osoba (fyzická alebo právnická), orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. 

Spracovateľ - spracovateľ je osoba (fyzická alebo právnická), orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý vykonáva spracovanie osobných údajov pre prevádzkovateľa. 

Príjemca - príjemca je osoba (fyzická alebo právnická), orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú.

Profilovanie - akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov spočívajúca v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa dotknutej osoby, najmä na analýzu alebo odhad aspektov týkajúcich sa pracovného výkonu, ekonomickej situácie, zdravia, osobných preferencií, záujmov, spoľahlivosti, správania, polohy alebo pohybu dotknutej osoby.

Zásady, princípy a postupy spracovania osobných údajov
Pri spracúvaní vašich osobných údajov správca dodržiava tieto zásady a postupy:
   ▪ spracúvať vaše osobné údaje spravodlivým, zákonným a transparentným spôsobom;
   ▪ spracúva vaše osobné údaje len na účely opísané v tomto dokumente a len v rozsahu potrebnom na splnenie týchto účelov; 
   ▪ považuje vaše osobné údaje za pravdivé, presné a vždy aktuálne a týmto vás žiada o aktualizáciu vašich osobných údajov v prípade akýchkoľvek zmien vašich osobných údajov;
   ▪ Spracúva vaše osobné údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelov spracovania, ako je uvedené nižšie v tomto dokumente; 
  ▪ chráni vaše osobné údaje takým spôsobom, aby sa zabránilo ich neoprávnenému použitiu alebo poskytnutiu osobám, ktoré nie sú oprávnené ich spracúvať, alebo aby sa zabránilo akémukoľvek inému porušeniu bezpečnosti vašich osobných údajov;
   ▪ spracúvanie vašich osobných údajov nezahŕňa rozhodovanie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by pre vás malo právne účinky alebo podobné účinky, ktoré by vás významne ovplyvnili podobným spôsobom;

   ▪ správca riadne vybral svojich spracovateľov, ako je uvedené nižšie v týchto podmienkach, aby zabránil zneužitiu vašich osobných údajov.

Kategórie spracúvaných osobných údajov
      1.1 Ak sa chcete zaregistrovať do aplikácie, musíte správcovi poskytnúť svoje osobné údaje vrátane mena, priezviska, e-mailovej adresy a adresy bydliska. Tieto údaje poskytnete správcovi vyplnením formulára žiadosti o členstvo, ktorý je k dispozícii online na webovej stránke správcu / v priestoroch správcu na požiadanie oprávnenej osoby správcu (manažéra, sekretárky atď.). Na základe týchto osobných údajov vás oprávnená osoba správcu zaregistruje do aplikácie. 
     1.2. Po registrácii vašej osoby Správcom sú ďalšie vaše osobné údaje povinne vkladané do Aplikácie oprávnenou osobou Správcu na splnenie účelu spracúvania. Patria sem tieto osobné údaje:
            1.2.1. Titul;
            1.2.2. Rodné číslo;
            1.2.3. Handicap - jedinečné číslo vyjadrujúce kvalitu golfistov;
            1.2.4 Telefonní číslo;
            1.2.5. E-mailová adresa;
            1.2.6  Členské číslo;
            1.2.7  Doba členství;
            1.2.8. Informácie o uskutočnených platbách;
            1.2.9. Podrobnosti o textových správach a e-mailoch, ktoré vám boli odoslané z aplikácie;
      1.3 Vaše osobné údaje získavame priamo od vás, keď ich poskytnete Správcovi na účely registrácie do Žiadosti vyplnením prihlášky na členstvo, ktorá je k dispozícii online na webovej stránke Správcu / v priestoroch Správcu. 
      1.4 Okrem toho správca získava údaje aj z iných zdrojov, konkrétne od Českej golfovej federácie, ktorá na svojej webovej stránke zverejňuje údaje o priebehu vašich turnajov.

Účel, právny základ a trvanie spracovania

Účel spracovania
        2.1 Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na tieto účely:
            2.1.1. poskytovanie služieb na základe zmluvy o členstve u Správcu, ktorej obsah je vymedzený podmienkami členstva;
            2.1.2. zasielanie obchodných oznámení;
            2.1.3. urovnanie akýchkoľvek nárokov medzi vami a Správcom;
            2.1.4. plnenie zákonných povinností, ktoré Správcovi ukladá zákon;
            2.1.5. riešenie akýchkoľvek vašich požiadaviek, návrhov alebo sťažností.
Prevádzkovateľ nemôže spracúvať vaše osobné údaje na iné ako vyššie uvedené účely.
Právny základ spracovania
        2.2 Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, aby ste mohli byť zaregistrovaný ako člen Prevádzkovateľa v aplikácii a aby Prevádzkovateľ mohol viesť agendu svojich členov. Vaše údaje teda spracúva na základe vášho súhlasu s podmienkami členstva, ktoré preto predstavujú právny základ pre spracúvanie. 
        2.3 Spracovanie vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení je založené na oprávnenom záujme správcu propagovať svoje aktivity a informovať členov o plánovaných podujatiach.
        2.4 Prevádzkovateľ ďalej spracúva vaše osobné údaje na účely urovnania akýchkoľvek nárokov medzi vami a ním na základe svojho oprávneného záujmu na ochranu svojich práv. 
        2.5 Spracúvanie na účely plnenia zákonných povinností uložených Prevádzkovateľovi je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností uložených Prevádzkovateľovi.
        2.6 Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje na účely vybavenia vašich žiadostí, návrhov alebo iných sťažností na základe svojho oprávneného záujmu vybaviť vašu žiadosť v súlade so zákonom.
Obdobie spracovania
        2.7 Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie vyššie uvedených účelov spracúvania. Ak správca prestane mať účel a právny základ, potom už nie je oprávnený spracúvať vaše osobné údaje.
        2.8 V prípade poskytovania plnenia na základe podmienok vášho členstva, vašej registrácie v Aplikácii a umožnenia Správcovi spravovať agendu svojich členov, bude Správca spracúvať vaše osobné údaje po dobu trvania vášho členstva.
        2.9 Správca spracúva vaše osobné údaje na účely zasielania obchodných oznámení počas trvania vášho členstva. Ak ste súhlasili so spracovaním vašich osobných údajov na účely zasielania obchodných oznámení na obdobie po ukončení vášho členstva vyplnením prihlášky na členstvo, ktorá je k dispozícii online na webovej stránke správcu / v priestoroch správcu, vaše údaje budú na tento účel spracúvané aj po ukončení vášho členstva, kým svoj súhlas neodvoláte.  Odvolaním vášho súhlasu už správca nemôže tieto údaje spracovávať.
        2.10. Prevádzkovateľ bude následne spracúvať vaše osobné údaje po dobu 10 rokov od ukončenia vášho členstva. Toto obdobie slúži na plnenie zákonných povinností Správcu a na vysporiadanie prípadných nárokov medzi vami a Správcom a súvisí aj s prevádzkou a technickou údržbou systémov Správcu a Aplikácie. Vyššie uvedené sa nevzťahuje na údaje o hendikepoch člena, športových výsledkoch zo systému CGF, tieto údaje sa spracúvajú až po ukončení vášho členstva, ak ste s takýmto spracovaním vyjadrili súhlas pri vyplnení prihlášky na členstvo, ktorá je k dispozícii online na webovej stránke správcu / v priestoroch správcu, a budú spracúvané len do odvolania vášho súhlasu.
        2.11. So spracovaním osobných údajov podľa bodu 2.10 tohto dokumentu súhlasíte ako člen správcu za predpokladu, že ste starší ako 15 rokov. Ak ste mladší ako 15 rokov, súhlas so spracovaním dáva váš zákonný zástupca (rodič) a vy za predpokladu, že ste príčetný a plnoletý, aby ste porozumeli obsahu tohto dokumentu a udelili súhlas, inak len váš zákonný zástupca. V prípade, že súhlas udelí člen mladší ako 15 rokov, ktorý nie je schopný porozumieť obsahu tohto dokumentu, prevádzkovateľ takéto údaje vymaže a bude vyžadovať, aby v takom prípade súhlas so spracovaním udelil zákonný zástupca. Ak sa domnievate, že súhlas poskytol správcovi člen mladší ako 15 rokov bez dostatočného porozumenia obsahu dokumentu, kontaktujte správcu na adrese info@golf.cz, aby mohol správca situáciu napraviť.   
       2.12. Na účely spracovania vašich žiadostí, návrhov alebo sťažností spracúva Prevádzkovateľ vaše osobné údaje po dobu nevyhnutnú na ich spracovanie vrátane doby potrebnej na preukázanie, že ich spracovanie bolo vykonané v súlade s právnymi predpismi.
 
Príjemcovia vašich osobných údajov
     3.1 Vaše osobné údaje spracúva Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ(i), ktorý(í) je(sú) Prevádzkovateľom poverený(í) spracúvaním vašich osobných údajov. Na tento účel Prevádzkovateľ poskytuje vaše osobné údaje alebo ich časť sprostredkovateľom ako jednej z kategórií príjemcov osobných údajov. Spracovateľmi sú:
            3.1.1. naša spoločnosť GolferIS.cz s.r.o..
            3.1.2. Golfový klub, z.s.
      3.2 Všetky povinnosti Prevádzkovateľa v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov sa vždy vzťahujú na spracovateľov, ktorých Prevádzkovateľ poveril.
      3.3 Prevádzkovateľ neprenáša vaše osobné údaje mimo Európskej únie.

Bezpečnosť vašich osobných údajov
        4.1 Prevádzkovateľ uplatňuje vhodné technické a organizačné opatrenia, aby zabezpečil ochranu vašich osobných údajov, ktoré spracúva, tak, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k vašim osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, prenosu alebo inému spracovaniu, alebo k ich inému zneužitiu. Na tento účel správca zvolil najmä vhodné technické opatrenia a vopred stanovené postupy, ktorých dodržiavanie kontroluje.
Vaše práva vyplývajúce zo spracovania osobných údajov a ich uplatňovanie

Prehľad práv
        5.1 V súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov máte podľa článkov 15 až 22 a 77 GDPR nárok na práva, ktoré môžete uplatniť voči prevádzkovateľovi. Tieto práva sú:

            5.1.1. právo na prístup k vašim osobným údajom;

            5.1.2. právo na opravu vašich osobných údajov;

            5.1.3. právo na vymazanie vašich osobných údajov;

            5.1.4. právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov;

            5.1.5. právo na prenosnosť vašich osobných údajov;

            5.1.6. právo vzniesť námietku; 

            5.1.7. právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré má pre vás právne účinky alebo vás významne ovplyvňuje podobným spôsobom;

            5.1.8. právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Právo na prístup k osobným údajom
        6.1 Máte právo získať od prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva vaše osobné údaje. Ak prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje, máte tiež právo získať od prevádzkovateľa informácie o:

            6.1.1. účely, na ktoré spracúva vaše osobné údaje;

            6.1.2. o aké kategórie osobných údajov ide;

            6.1.3. príjemcov vašich osobných údajov, t. j. či vaše osobné údaje prenáša komukoľvek, najmä príjemcom v krajinách mimo Európskej únie alebo v medzinárodných organizáciách; v prípade prenosu do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii máte právo byť informovaný o primeraných zárukách podľa článku 46 GDPR;

            6.1.4. plánované obdobie, počas ktorého sa budú osobné údaje uchovávať, alebo kritériá na určenie tohto obdobia;

            6.1.5. právo na opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania vašich údajov alebo právo namietať proti takémuto spracovaniu;

            6.1.6. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je zvyčajne Úrad na ochranu osobných údajov;

            6.1.7. všetky dostupné informácie o zdroji, z ktorého získal vaše osobné údaje, ak ich nezískal priamo od vás;

            6.1.8. či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania a informácie o použitom procese a o význame a predvídateľných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás.

        6.2 Máte právo na zaslanie kópie spracovaných osobných údajov. Kópia sa poskytuje bezplatne. Upozorňujeme, že správca je už oprávnený účtovať si primeraný poplatok za ďalšie kópie, o ktoré opakovane požiadate. Výška poplatku bude zodpovedať jeho administratívnym nákladom.

Právo na opravu osobných údajov
        7.1 Správca spracúva všetky osobné údaje v dobrej viere a vynakladá maximálne úsilie na zabezpečenie ich presnosti a aktuálnosti. Môže sa však stať, že spracúvané osobné údaje sú nepresné z dôvodu chyby. V takom prípade máte právo požiadať správcu o opravu alebo doplnenie vašich nepresných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov
        8.1 Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracúva. Je povinný vyhovieť vašej žiadosti, ak:

            8.1.1. vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

            8.1.2. odvoláte svoj súhlas, ak sa vaše osobné údaje spracúvali na základe tohto súhlasu, ale len vtedy, ak neexistuje iný právny základ na spracúvanie;

           8.1.3. namietate proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, ale len ak neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracúvanie alebo ak namietate len proti spracúvaniu na účely priameho marketingu;

           8.1.4. Prevádzkovateľ spracúva vaše osobné údaje nezákonne;

           8.1.5. Prevádzkovateľ musí vymazať vaše osobné údaje, aby splnil zákonnú povinnosť vyplývajúcu z právnych predpisov Českej republiky alebo Európskej únie ako prevádzkovateľ údajov;

           8.1.6. ste starší ako 15 rokov a vaše osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe vášho súhlasu, alebo ak ste mladší ako 15 rokov, na základe súhlasu vášho zákonného zástupcu.

        8.2 Upozorňujeme, že z uvedených povinností existujú výnimky. Prevádzkovateľ nie je povinný vymazať vaše osobné údaje, aj keď by inak bol povinný tak urobiť, ak je spracovanie nevyhnutné:
            8.2.1. na splnenie zákonnej povinnosti vyžadujúcej spracúvanie podľa práva Českej republiky alebo Európskej únie, ktorej ako prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, ktorou je ako prevádzkovateľ poverený;
            8.2.2. na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
            8.2.3. a z ďalších dôvodov uvedených v článku 17 ods. 3 GDPR.
        8.3 Upozorňujeme, že v ostatných prípadoch nie je Prevádzkovateľ povinný vymazať vaše osobné údaje, ktoré spracúva. 

Právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
        9.1 Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Vašej žiadosti sme povinní vyhovieť, ak:

            9.1.1. namietate správnosť spracúvaných osobných údajov, a to na dobu potrebnú na overenie ich správnosti;

            9.1.2. spracúvanie vašich osobných údajov je nezákonné a namiesto vymazania vašich osobných údajov požadujete len obmedzenie ich používania;

            9.1.3. už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracovania, ale vy ich potrebujete na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

            9.1.4. ste vzniesli námietku proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu, obmedzí spracúvanie vašich osobných údajov, kým neoverí, že jeho oprávnené dôvody prevažujú nad vašou námietkou.

        9.2 Vaše osobné údaje bude spracúvať len na základe vášho súhlasu s takýmto spracúvaním počas obdobia, na ktoré je spracúvanie vašich osobných údajov obmedzené. Upozorňujeme, že aj bez súhlasu je oprávnená uchovávať vaše osobné údaje a spracúvať ich na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Európskej únie alebo jej členských štátov.

Právo na prenosnosť údajov
        10.1 Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos vašich osobných údajov, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:
            10.1.1. ste takéto osobné údaje poskytli Prevádzkovateľovi sami na základe vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo v súvislosti s plnením zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou, a
            10.1.2. spracúva tieto osobné údaje automatizovanými prostriedkami.
       10.2 Poskytne vám štruktúrovaný súbor obsahujúci vaše osobné údaje vo formáte, ktorý sa bežne používa a je strojovo čitateľný.
       10.3 Ak sú súčasne splnené všetky vyššie uvedené podmienky, máte právo preniesť takto poskytnutý súbor s vašimi osobnými údajmi inému prevádzkovateľovi alebo požiadať Prevádzkovateľa, aby uvedený súbor s osobnými údajmi preniesol priamo inému prevádzkovateľovi. Vašej žiadosti o prenos súboru osobných údajov priamo k nemu sa vyhovie, ak je to pre neho technicky možné.

Právo vzniesť námietku
       11.1 Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak ich Prevádzkovateľ spracúva na základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu vrátane profilovania. 
       11.2 Oprávnený záujem na spracúvaní môže mať prevádzkovateľ alebo tretia strana. Ak prevádzkovateľ dostane námietku, nebude vaše osobné údaje ďalej spracúvať. To však neplatí, ak má prevádzkovateľ na takéto spracúvanie vašich osobných údajov závažné oprávnené dôvody, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a/alebo slobodami, alebo ak je spracúvanie týchto osobných údajov nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Ak správca zistí závažné oprávnené dôvody, bude vás o tom bezodkladne informovať.
       11.3 Máte právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ak Prevádzkovateľ spracúva tieto údaje na účely priameho marketingu vrátane profilovania. Ak prevádzkovateľ dostane vašu námietku, nebude vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
        12.1 Máte právo podať sťažnosť priamo dozornému orgánu v členskom štáte Európskej únie. V prípade Českej republiky sa obráťte na Úrad na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Pplk. Sochor 27, 170 00 Praha 7. Viac informácií o činnosti úradu a o tom, ako podať sťažnosť, nájdete na jeho webovej stránke www.uoou.cz alebo v sídle úradu.
Informácie o uplatňovaní vašich práv
        ◦ Svoje práva môžete uplatniť na e-mailovej adrese správcu info@golf.cz alebo ju môžete zaslať aj na adresu správcu: poštovní adresa.
        ◦ Keď správca dostane vašu žiadosť, z ktorej nie je jasné, kto je žiadateľom, bude musieť overiť vašu totožnosť, t. j. skutočnosť, že žiadosť podala oprávnená osoba. Ak si nie je istý vašou totožnosťou, môže vaše osobné údaje poskytnúť tretej strane. Ak odmietnete spolupracovať so Správcom pri overovaní vašej totožnosti, Správca nebude môcť žiadosti vyhovieť.
        ◦ Správca odpovie na vašu žiadosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia vašej žiadosti. Ak z určitých dôvodov nie je možné spracovať vašu žiadosť v tejto lehote, správca vám zašle oznámenie o tejto skutočnosti a predĺži lehotu najviac o ďalšie dva mesiace (t. j. celkovo najviac o tri mesiace).
        ◦ Správca vám pošle odpoveď na vašu žiadosť na e-mail, z ktorého bola žiadosť prijatá. Ak trváte na tom, aby vás správca informoval o spracovaní vašej žiadosti iným spôsobom, napríklad poštou, uveďte túto informáciu priamo v podanej žiadosti.
        ◦ Správca spracuje vašu žiadosť bezplatne. Správca však od vás môže požadovať úhradu nákladov na poskytnutie požadovaných informácií alebo komunikácie alebo na vykonanie požadovaného úkonu, ak by bola podaná žiadosť neopodstatnená alebo neprimeraná (najmä ak sa opakuje). V takom prípade môže správca žiadosti aj úplne nevyhovieť.